Thứ Tư, 25 tháng 5, 2022

Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy phân bón

Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy phân bón

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân thực hiện công bố hợp quy lập hồ sơ và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận một cửa của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh).
Địa chỉ: số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy phân bón


- Thời gian nhận hồ sơ: trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu:
+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút
+ Buổi chiều  từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút
Bước 2. Xử lý hồ sơ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo trình tự:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân.
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ban hành văn bản thông báo nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ và trả lại hồ sơ.
Bước 3. Trả kết quả
Tổ chức, cá nhân căn cứ vào giấy hẹn nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút và buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

b. Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 Thành phần hồ sơ:
* Hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân (bên thứ nhất):
- Bản công bố hợp quy;
- Báo cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau:
+ Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax;
+ Tên sản phẩm, hàng hóa;
+ Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật;
+ Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật;
+ Cam kết chất lượng, sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và kết quả tự đánh giá.
* Hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba):
- Bản công bố hợp quy;
- Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết

05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân có trụ sở chính đăng ký sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Thẩm quyền quyết định: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
- Đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

g. Kết quả thủ tục hành chính:

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

h. Phí: 150.000 đồng

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Bản công bố hợp quy (Mẫu kèm theo)
- Báo cáo tự đánh giá (Mẫu kèm theo)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006.
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007.
- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018.
- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ Quy định về quản lý phân bón.
Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.
- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
- Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy.
- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón QCVN 01-189:2019 /BNNPTNT ban hành theo Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 8 năm 2019.
- Quyết định số 257/QĐ-SNN ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ủy quyền cho Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện thủ tục hành chính.


Nguồn: Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Hồ Chí Minh

Truy cập Fanpage và Group facebook XUẤT NHẬP KHẨU HCM để cập nhật các thông tin mới nhất về xuất nhập khẩu:TTHQSaiGon

Liên hệ:
Skype: khac5579
SĐT: 0949 63 53 89
Email: khac5579@gmail.com

Where there is a will, there is a way.!!!

Liên Quan:

Related Posts

0 nhận xét: